Klen?í pod ?erchovem
Naposledy aktualizováno: 16.12.2016

V í t e j t e   n a   s t r á n k á ch

Místní knihovny

v Klen?í pod ?erchovem

 HISTORIE BUDOVY "STAR? POŠTA"

KDE NAJDETE "KLENCKOU" KNIHOVNU

 

 

Musím se všem návst?vníkům našich stránek omluvit, bohužel lze m?nit jen první stránka a ostatní nelze dopl?ovat, aktualizovat.

Je mi líto snad bude sta?it zatím ty informace co tam naleznete.

Chyba se odstra?uje, zatím nikdo neví, jak na to.

D?kuji za pochopení ....knihovnice Ivana Kraj?íková

      nová adresa webových stránek

       http://www.knihovna-klenci.cz/

 

Knihovna se nacházela dlouhá léta v prvním pat?e budovy "Stará pošta ", kde dnes najdete pobo?ku s regionální literaturou.

Knihovna je dneska v bývalých kasárnach, budova "Lidušky" v suterénu.

T?ším se na Vaší návšt?vu. 

Klene?ská pošta byla jednou z nejstarších a nejdůležit?jších v ?echách. Poštovní mapa z konce 17. stoleté ji uvádí pod ?íslem 38 ze 47 jako ??stanici na hranicích pro další spojení do ?ezna??. 

Není vylou?eno, že stála již v roce 1546. Jsou zprávy o tom, že tenkrát b?želo pravidelné spojení z ?ezna p?es Lesní Mnichov (dnešní Waldmünchen) do ?ech p?es Klen?í, Horšovský Týn, Stod, Plze?, Rokycany, Cerhovice, Zdice, Ho?elice do Prahy. Již v roce 1622 se nazývá tato poštovní cesta starou. Klen?í skrze ní nabylo na důležitosti a jm?ní.

 První zmínka o klene?ském poštmistru je z roku 1612: Linhart Haas, pošta Klencký, byl také výb?r?ím cla.Posledními majiteli d?di?né pošty klene?ské byli Šafránkové. První z nich, rodák z Prahy, byl na klene?ské pošt? administrátorem, oženil se s dcerou majitelky a r. 1805 p?evzal poštu.  

Budova staré pošty je také pam?tníkem významných návšt?v, zejména z dob napoleonských válek, kdy Klen?ím ustavi?n? táhla vojska p?átelská i nep?átelská.

Roku 1799 tu nocoval slavný ruský generál Suvorov. 

Roku 1815 na pošt? ob?dval car Alexandr. Klene?ská pošta vlastnila v té dob? i dva ochranné listy z r. 1805, které na žádost poštmistra Šafránka vydalo francouzské vyslanectví ve Vídni. Dnes jsou majetkem Poštovního muzea v Praze.  S výstavbou železni?ních tratí za?al význam pošt v dosavadní dob? upadat.

 Roku 1910, kdy byl zahájen provoz na trati Domažlice ?? Tachov, dohasla docela i sláva staré pošty v Klen?í.

Roku 1921 byl poštovní ú?ad zestátn?n a po n?jakém ?ase opustil i budovu d?di?né pošty vůbec. 

Na Vaši návšt?vu se t?ší knihovnice 

Ivana Kraj?íková.

??????????????????????????????????????????????????????????????

 

??????????????????????????????????????????????????????????????

Moji ?tená?i, musím Vás informovat o nastalé situaci, která vznikla v naší knihovn?.

Knihovna je op?t otev?ená, p?est?hování prob?hlo úsp?šn?, proto Vás ráda uvítám v nových prostorach - objekt bývalých kasáren v koncertním sále místní "lidušky". 

Zm?nila se i vypůj?ní doba. 

pond?lí od 11. 00 do 16. 00

st?eda    od 16. 00 do 18. 00

pátek    od 11. 00 do 16. 00

  Doufám, že se Vám tam bude líbit. Vaše knihovnice

telefon 724 911 987

Dovolená v knihovn? 2016